UGOVOR O NABAVCI ROBE BROJ: 7-3/2021 OD 20.01.2021.GODINE

UGOVOR O NABAVCI ROBE,BROJ: 7-3/2021 OD 20.01.2021.GODINE

 

Osnovni elementi zaključenog ugovora

 

UGOVOR O NABAVCI ROBA

 

 

 

NARUČILAC

 

JP “RTV  JABLANICA”d.o.o. Jablanica

 

ISPORUČILAC

 

“MAKSUMIĆ- KOMERC” d.o.o. Konjic

 

POSTUPAK NABAVKE

 

Direktni  sporazum

 

PREDMET UGOVORA

 

Nabavka  goriva za službena vozila

 

VRIJEDNOST NABAVKE

 

2.332,00 KM

 

ROK ISPORUKE

 

Sukcesivna isporuka, prema potrebama naručioca

 

BROJ I DATUM UGOVORA

 

7-3/2021 od 20.01.2021.