ZZO HNK: Premija osiguranja umjesto participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite

Zavod zdravstvenog osiguranja HNK vrši redovnu distribuciju Premije osiguranja za 2022.godinu, a posljednji dan redovne distribucije je ponedjeljak 28.02.2022. godine.

Premije osiguranja za 2022.godinu vrijede od 01.01. do 31.12.2022. godine (jednu kalendarsku godinu), a kupovinom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite.

U troškovima zdravstvene zaštite za 2022. godinu oslobođena su djeca do navršene 18. godine života i dobrovoljni davaoci krvi koji su krv darivali deset i više puta, s tim da su u 2021. godini krv darivali najmanje jednom. Dobrovoljni davaoci krvi s pedeset i više darivanja trajno su oslobođeni ličnog učešća plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM po osiguranoj osobi, a mogu je kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju. Osigurane osobe za koje poslodavci nisu izmirili obveze iz zdravstvenog osiguranja također mogu pribaviti premiju osiguranja, s tim da ona postaje pravovaljana kada poslodavci uplate doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Uplata premije osiguranja za 2022. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka,pošta) na  depozitni račun ZZO HNK broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Uplaćene premije osiguranja osigurane osobe Zavoda mogu evidentirati na 15 lokacija na području HNK za redovnu distribuciju premije osiguranja. Također, premiju osiguranja za 2022. godinu osiguranici mogu evidentirati i putem web stranice Zavoda (https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije). Ukoliko se odluče za evidentiranje premije osiguranja putem web stranice Zavoda, isti nisu u obavezi fizički dolaziti u područne urede Zavoda, već će uplaćene premije biti evidentirane u informatički sistem i to najkasnije u roku od tri radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj lični e mail, navodi se u saopćenju ZZO HNK.