RTV Jablanica

RTV Jablanica1. Septembra 2022.
RTJ-logo.jpg

5min320

Predizborni program JP “RTV Jablanica” za Opće izbore u BiH 2022. godine biće realizovan kroz nekoliko segmenata:

 • Direktna / neposredna obraćanja političkih subjekata
 • Izborna hronika
 • Debatne emisije
 • Plaćeno političko oglašavanje 

DIREKTNA / NEPOSREDNA OBRAĆANJA POLITIČKIH SUBJEKATA biće emitovana radnim danima od 5. do 16. septembra 2022. godine u sljedećim terminima:

 • Program Radija Jablanica 2x (premijerno – 12:00 sati, reprizno – 18:30 sati)
 • Program TV Jablanica 2x (premijerno – 17:00 sati, reprizno – 20:30 sati)
 • Raspored emitovanja utvrđen je žrijebom
PONEDJELJAK 05.09.2022. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
UTORAK 06.09.2022. PLATFORMA ZA PROGRES
SRIJEDA 07.09.2022. KOALICIJA DRŽAVA – MIRSAD HADŽIKADIĆ – PZP, NB, ZELENI ZA DRŽAVU
ČETVRTAK 08.09.2022. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PETAK 09.09.2022. KOALICIJA DRŽAVA – MIRSAD HADŽIKADIĆ – PLATFORMA ZA PROGRES, NB
PONEDJELJAK 12.09.2022. DEMOKRATSKA FRONTA
UTORAK 13.09.2022. NAROD I PRAVDA
SRIJEDA 14.09.2022. STRANKA ZA BIH
ČETVRTAK 15.09.2022. SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH
PETAK 16.09.2022. NARODNI EVROPSKI SAVEZ

 

Predizborne aktivnosti političkih subjekata biće prezentovane u okviru IZBORNE HRONIKE, radnim danima u periodu od 02.09. do 30.09.2022. godine.

Termin emitovanja:

 • Program Radija Jablanica – 17:30 sati
 • Program TV Jablanica – 19:30 sati

Za učešće u DEBATNIM EMISIJAMA prijavilo se osam političkih subjekata, te je planirana realizacija tri debatne emisije u TV programu. Učesnici su utvrđeni žrijebom. Emisije će biti realizovane od 26. do 28.9.2022. godine sa početkom u 20.30 sati, a tonski snimak održane TV debate narednog radnog dana će biti emitovan u programu Radija Jablanica, sa početkom u 12 sati. 

TV

Učesnici debate

PONEDJELJAK 26.09.2022.

20:30h

1.      SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
2.      KOALICIJA DRŽAVA – MIRSAD HADŽIKADIĆ – PLATFORMA ZA PROGRES, NB
3.      SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH

UTORAK

27.09.2022.

20:30h

1.      NAROD I PRAVDA
2.      STRANKA ZA BIH
3.      DEMOKRATSKA FRONTA

SRIJEDA

28.09.2022.

20:30h

1.      STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
2.      PLATFORMA ZA PROGRES

Političkim subjektima će također biti omogućeno i plaćeno političko oglašavanje, 30 minuta sedmično po političkom subjektu, prema važećem cjenovniku JP “RTV Jablanica”.

 


RTV Jablanica11. Avgusta 2022.
RTJ-logo.jpg

2min350

Broj: 145/2022

Jablanica, 11.08.2022. godine

 

Opći izbori u Bosni i Hercegovini će biti održani 2. oktobra 2022. godine. Službeni početak izborne kampanje za Opće izbore je 2. septembar 2022. godine.

JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica upućuje

J A V N I  P O Z I V

 

svim političkim subjektima, koji su ovjereni za učešće na Općim izborima 2022. godine u izbornoj jedinici Jablanica, da se prijave za učešće u radijskom i televizijskom predizbornom programu „RTV Jablanica“.

Svoje potpisane i ovjerene prijave politički subjekti mogu dostaviti do četvrtka, 18.08.2022. godine, na jedan od sljedećih načina:

 • direktno, u prostorije JP „RTV Jablanica“, ul. Trg Oslobođenja bb, Jablanica (radnim danima od 9 do 14 sati),
 • poštom, na adresu: JP „RTV Jablanica“ d.o.o Jablanica, ul. Trg Oslobođenja bb, 88420 Jablanica,
 • na e-mail adresu: rtv.jab@bih.net.ba

Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u predizbornom programu će biti obavljeno u prostorijama JP „RTV Jablanica“ u ponedjeljak, 22.08.2022.godine, u 11 sati.

Predstavnici političkih subjekata mogu prisustvovati postupku žrijebanja.

 

V.D.  D I R E K T O R

Almina Kurić,  dipl. pravnik


RTV Jablanica29. Jula 2022.

1min374

U sklopu manifestacije „Jablaničko ljeto 2022“, u srijedu 10.8.2022. godine, na platou Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“, biće odigrana predstava „Romska bajka“ sa početkom u 20.30 sati.

Predstava je nastala na osnovu dramatizacije romskih legendi koju je uradila Ljubica Ostojić. U predstavi igraju: Sara Kljajić, Emana Tabaković, Ajla Džiho, Almedina Mukabel, Ali Kamer Aksoy, Dino Gluhović, Haris Pašić, Teo Sandžaktar i Adnan Bratić, a predstavu je režirao Sead Đulić.

Predstava kroz svijet legendi otkriva nepoznatu kulturu Roma i ruši brojne predrasude prema njima, ukorijenjene u našem društvu.

Cilj predstave je upoznati, prije svega mlade ljude, sa kulturom, običajima, porijeklom i slično najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini i time doprinijeti njihovom boljem razumijevanju.

Predstava istovremeno razotkriva i neznanje i nepoznavanje ljudi koji žive tu, oko nas, što u suštini jeste izvor predrasuda i stvaranja stereotipa koje se kao mit prenose sa generacije na generaciju.

Predstava to razotkriva i poučava o bogatoj tradiciji i kulturi Roma.


RTV Jablanica22. Jula 2022.
logo-losa-rezolucija.png

7min352

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“  broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 15. Odluke o usklađivanju JP „RTV Jablanica“ sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (Službeni glasnik Općine Jablanica, broj: 3/06), člana 17. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-1/2022 od 06.06.2022. godine, Nadzorni odbor  JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

 

JAVNI  KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP „RTV JABLANICA“ D.O.O. JABLANICA

 

I Predmet javnog konkursa

Objavljuje se  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica .

 

II Opis pozicije

Direktor JP „RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica  obavlja slijedeće poslove:

 • organizuje i rukovodi radom Preduzeća;
 • zastupa i predstavlja Preduzeće pred trećim licima;
 • odgovara za zakonitost rada Preduzeća;
 • predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju;
 • predlaže osnove poslovne i programske politike;
 • izvršava i organizuje sprovođenje odluka Nadzornog odbora;
 • imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
 • podnosi izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom i opštim aktima preduzeća;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima preduzeća.

Direktora imenuje Nadzorni odbor uz saglasnost Općinskog načelnika.

 

III Uslovi za izbor i imenovanje

Kandidati za poziciju direktora trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

a)Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine i stariji od 18 godina;
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup i da se  protiv njega ne vodi krivični postupak;
 • da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
 • da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH;
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

 

b)Posebni uslovi:

 • da ima visoku stručnu spremu, društvenog smjera,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u RTV djelatnosti,
 • da posjeduje organizacijske sposobnosti u RTV djelatnosti,
 • da ima ostvarene rezultate tokom dosadašnjeg rada u RTV djelatnosti,

–     da ima sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima.

 

IV  Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs  koja mora sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Diplomu o završenom fakultetu;
 4. Potvrdu o radnom iskustvu;
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 6. Uvjerenje o nekažnjavanju;
 7. Ovjerena izjava da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije;
 8. Ovjerena izjava da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH);
 9. Ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima FBiH ;
 10. Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe na osnovu rezultata disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
 11. Program poslovanja i razvoja JP „RTV Jablanica“.

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanja uslova iz konkursa ne mogu biti starija od tri mjeseca i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

V Mandat, plaća i naknade

Mandat izabranom kandidatu traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.

Direktor JP “RTV Jablanica”d.o.o. Jablanica ima pravo na plaću i naknade u skladu sa Pravilnikom o plaćama i drugim ličnim primanjima  radnika Preduzeća.

 

VI Ostale napomene

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“, u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj stranici Preduzeća (rtvjablanica.ba).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje, prije stupanja na dužnost.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VII Podnošenje prijava

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa dostaviti, preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “RTV Jablanica” d.o.o,  Jablanica -NE OTVARAJ”.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

mr. Samir Palić

 


RTV Jablanica14. Jula 2022.
thumbnail_led-jablanicko-ljeto-final.jpg

1min454

Na Platou Muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi u četvrtak, 14. jula u 20 sati, bit će održana manifestacija otvaranja „Jablaničkog ljeta 2022“.

Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom općine Jablanica i  Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK. Najavljen je nastup jablaničkih muzičara i kulturno – umjetničkih društava.


RTV Jablanica14. Jula 2022.

2min364

Završnica 26. Malonogometnog noćnog turnira Jablanica 2022 najavljena je za subotu i nedjelju, 16. i 17. jula.

U subotu, u 20,30 na programu je prva polufinalna utakmica. Sastaju se trgovinska radnja Salihović Konjic – AMN Mystic Jablanica.

U 21,30 igraju Granit Industry – Juventa Shop.

Finalna večer na programu je u nedjelju.

U 20,15 finale omladinskog turnira igraju Zmajevi – Jablanica City.

Utakmica za 3. Mjesto senirskog turnira na programu je u 21, a finalna utakmica u 22 sata.


RTV Jablanica14. Jula 2022.
psd-vilinac.jpg

3min275

Planinarsko-smučarsko društvo „Vilinac“ Jablanica organizuje XVI Tradicionalni Bajramski uspon na Veliki Vilinac u nedjelju 17.07.2022. godine.

Prijave za učešće na pohodu zainteresovani mogu izvršiti do petka 15.07.2022. godine do 20 sati na brojeve telefona: 061/387-976 i 065/718-298.

Okupljanje i prevoz učesnika pohoda je na parkingu ispred Sportske dvorane Jablanica i prodavnice “AMKO” u 7 sati, a povratak po dogovoru.

Pohod će ići putem: Vitlenica – Planinarski dom – Veliki Vilinac. Ista ruta planirana je i za povratak.

Organizator će obezbjediti prijevoz, čaj i grah za učesnike pohoda.

Učesnici su dužni ponijeti adekvatnu opremu (odjeću, obuću..), dovoljno vode za put do doma i hljeb za ručak.

Mole se učesnici koji planiraju doći do Vitlenice vlastitim prevozom da se u svakom slučaju prijave na gore navedene brojeve telefona, radi planiranja hrane i osvježenja.

U slučaju loših vremenskih uslova pohod će biti odgođen, navode iz Upravnog odbora PSD „Vilinac“.


RTV Jablanica14. Jula 2022.
RTJ-logo.jpg

1min266

Povodom Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (grafički dizajner) koji je objavljen 24.6.2022. godine, Nadzorni odbor JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica imenovao je Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos u sastavu:

 • Jasmin Buturović, dipl.pravnik
 • Kenan Šašić, dipl. žurnalista
 • Ermin Begović, bachelor komunikologije