JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP „RTV JABLANICA“

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“  broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 15. Odluke o usklađivanju JP „RTV Jablanica“ sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (Službeni glasnik Općine Jablanica, broj: 3/06), člana 17. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-1/2022 od 06.06.2022. godine, Nadzorni odbor  JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

 

JAVNI  KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP „RTV JABLANICA“ D.O.O. JABLANICA

 

I Predmet javnog konkursa

Objavljuje se  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica .

 

II Opis pozicije

Direktor JP „RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica  obavlja slijedeće poslove:

 • organizuje i rukovodi radom Preduzeća;
 • zastupa i predstavlja Preduzeće pred trećim licima;
 • odgovara za zakonitost rada Preduzeća;
 • predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju;
 • predlaže osnove poslovne i programske politike;
 • izvršava i organizuje sprovođenje odluka Nadzornog odbora;
 • imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
 • podnosi izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom i opštim aktima preduzeća;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima preduzeća.

Direktora imenuje Nadzorni odbor uz saglasnost Općinskog načelnika.

 

III Uslovi za izbor i imenovanje

Kandidati za poziciju direktora trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

a)Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine i stariji od 18 godina;
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup i da se  protiv njega ne vodi krivični postupak;
 • da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
 • da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH;
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

 

b)Posebni uslovi:

 • da ima visoku stručnu spremu, društvenog smjera,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u RTV djelatnosti,
 • da posjeduje organizacijske sposobnosti u RTV djelatnosti,
 • da ima ostvarene rezultate tokom dosadašnjeg rada u RTV djelatnosti,

–     da ima sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima.

 

IV  Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs  koja mora sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Diplomu o završenom fakultetu;
 4. Potvrdu o radnom iskustvu;
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 6. Uvjerenje o nekažnjavanju;
 7. Ovjerena izjava da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije;
 8. Ovjerena izjava da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH);
 9. Ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima FBiH ;
 10. Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe na osnovu rezultata disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
 11. Program poslovanja i razvoja JP „RTV Jablanica“.

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanja uslova iz konkursa ne mogu biti starija od tri mjeseca i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

V Mandat, plaća i naknade

Mandat izabranom kandidatu traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.

Direktor JP “RTV Jablanica”d.o.o. Jablanica ima pravo na plaću i naknade u skladu sa Pravilnikom o plaćama i drugim ličnim primanjima  radnika Preduzeća.

 

VI Ostale napomene

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“, u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj stranici Preduzeća (rtvjablanica.ba).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje, prije stupanja na dužnost.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VII Podnošenje prijava

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa dostaviti, preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “RTV Jablanica” d.o.o,  Jablanica -NE OTVARAJ”.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

mr. Samir Palić