OGLASI/KONKURSI

RTV Jablanica21. Novembra 2023.
RTJ-logo.jpg

1min251

Povodom Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (novinar) koji je objavljen 02.11.2023. godine, Nadzorni odbor JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica imenovao je Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos u sastavu:

 • Edi Kevrić, inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna
 • Jasmin Buturović, dipl. pravnik
 • Kenan Šašić, dipl. žurnalista

RTV Jablanica2. Novembra 2023.
RTJ-logo.jpg

5min365

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Sl. novine HNK“ broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII, člana 13. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-01/19, 03-01/20 i Odluke Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 04-01/2023, direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 6 mjeseci

 

 • Novinar ………………………………. 1 izvršilac

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 • prati dnevne događaje i učestvuje u predlaganju, pripremi i montaži priloga za sve vrste emisija;
 • kontaktira sa izvorima informacija i vodi računa o raznovrsnosti priloga;
 • priprema, uređuje i montira priloge i emisije;
 • učestvuje u pripremi, snimanju i montaži reklamnih poruka;
 • kreira i montira „Video strane TV Jablanica“;
 • po potrebi obavlja poslove realizatora programa, voditelja i reportera;
 • obavlja i druge poslove koje mu stavi u nadležnost glavni i odgovorni urednik i direktor preduzeća.

 

Uslovi:

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

 • VSS-VII stepen ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja društvenog  smjera;
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • položen vozački ispit za vozača „B“ kategorije.

Kandidati su obavezni dostaviti:
– popunjen obrazac prijave koji se može preuzeti na web stranici Preduzeća – www.rtvjablanica.ba;
– diplomu o završenom fakultetu;
– potvrdu o radnom iskustvu;
– dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije;
– uvjerenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih.

 

Napomene:
Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica  HNK-a („Sl. novine HNK“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22) prednost pri zapošljavanju imaju lica propisana članom 1. ovog Zakona, ukoliko uz prijavu dostave dokaz o istom.

Sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju Komisija za izbor kandidata će provesti pismeni i usmeni ispit na koji će biti pozvani telefonskim putem na kontakt telefon upisan na prijavi kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.

Samo izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz oglasa ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijava na javni oglas, sa potrebnom dokumentacijom, se dostavlja preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica
Trg Oslobođenja bb
88420 Jablanica
sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika – NE OTVARATI“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:
Dostavljena dokumentacija prijavljenih kandidata se ne vraća.

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica

Broj: 178/2023
Jablanica, 02.11.2023. godine

 

DIREKTOR

Almina Kurić, dipl. pravnik

 

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen u skladu s Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK

 


RTV Jablanica22. Jula 2022.
logo-losa-rezolucija.png

7min626

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“  broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 15. Odluke o usklađivanju JP „RTV Jablanica“ sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (Službeni glasnik Općine Jablanica, broj: 3/06), člana 17. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-1/2022 od 06.06.2022. godine, Nadzorni odbor  JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

 

JAVNI  KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP „RTV JABLANICA“ D.O.O. JABLANICA

 

I Predmet javnog konkursa

Objavljuje se  Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica .

 

II Opis pozicije

Direktor JP „RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica  obavlja slijedeće poslove:

 • organizuje i rukovodi radom Preduzeća;
 • zastupa i predstavlja Preduzeće pred trećim licima;
 • odgovara za zakonitost rada Preduzeća;
 • predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju;
 • predlaže osnove poslovne i programske politike;
 • izvršava i organizuje sprovođenje odluka Nadzornog odbora;
 • imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
 • podnosi izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom i opštim aktima preduzeća;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima preduzeća.

Direktora imenuje Nadzorni odbor uz saglasnost Općinskog načelnika.

 

III Uslovi za izbor i imenovanje

Kandidati za poziciju direktora trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

a)Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine i stariji od 18 godina;
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup i da se  protiv njega ne vodi krivični postupak;
 • da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
 • da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH;
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

 

b)Posebni uslovi:

 • da ima visoku stručnu spremu, društvenog smjera,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u RTV djelatnosti,
 • da posjeduje organizacijske sposobnosti u RTV djelatnosti,
 • da ima ostvarene rezultate tokom dosadašnjeg rada u RTV djelatnosti,

–     da ima sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima.

 

IV  Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs  koja mora sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Diplomu o završenom fakultetu;
 4. Potvrdu o radnom iskustvu;
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 6. Uvjerenje o nekažnjavanju;
 7. Ovjerena izjava da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije;
 8. Ovjerena izjava da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH);
 9. Ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima FBiH ;
 10. Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe na osnovu rezultata disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
 11. Program poslovanja i razvoja JP „RTV Jablanica“.

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanja uslova iz konkursa ne mogu biti starija od tri mjeseca i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

V Mandat, plaća i naknade

Mandat izabranom kandidatu traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.

Direktor JP “RTV Jablanica”d.o.o. Jablanica ima pravo na plaću i naknade u skladu sa Pravilnikom o plaćama i drugim ličnim primanjima  radnika Preduzeća.

 

VI Ostale napomene

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“, u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj stranici Preduzeća (rtvjablanica.ba).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje, prije stupanja na dužnost.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VII Podnošenje prijava

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa dostaviti, preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “RTV Jablanica” d.o.o,  Jablanica -NE OTVARAJ”.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

mr. Samir Palić

 


RTV Jablanica14. Jula 2022.
RTJ-logo.jpg

1min519

Povodom Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (grafički dizajner) koji je objavljen 24.6.2022. godine, Nadzorni odbor JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica imenovao je Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos u sastavu:

 • Jasmin Buturović, dipl.pravnik
 • Kenan Šašić, dipl. žurnalista
 • Ermin Begović, bachelor komunikologije

RTV Jablanica24. Juna 2022.
RTJ-logo.jpg

4min532

Na osnovu člana  22. i člana 20a. Zakona o radu (,,Službene novine FBiH” broj: 26/16 i 89/18), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII od 30.10.2006. godine, člana 21. i člana 22. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-01/19 od 07.03.2019.godine, člana 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 03-01/20 od 28.02.2020. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-5/2022 od 06.06.2022. godine, v.d. direktor  JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

 

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

– Grafički dizajner………………………..1 izvršilac

 

Opis posla:

– prati moderna dostignuća dizajna, osmišljava ideje, dizajnira kompletnu grafiku i vizuelni identitet sadržaja emitovanog  na TV;

– izrada video špica, logotipa, džinglova, reklama;

– radi na unapređenju sveukupnog izgleda TV emisija, promotivnih sadržaja;

– održava informatičku opremu.

 

Uslovi:

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

– završen Fakultet za tehničke studije, smjer Grafičko inžinjerstvo i dizajn;

– 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

– poznavanje rada na računaru u programima za 3D modeliranje i video animaciju, programima za digitalnu obradu slika i  poznavanje rada u oblasti Web dizajna.

– poznavanje jednog stranog jezika;

– položen vozački ispit.

 

Uz kraću biografiju kandidati su obavezni dostaviti:

– popunjen obrazac prijave koji se može preuzeti na web stranici Preduzeća i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK;

– diplomu o završenom fakultetu;

– potvrdu o radnom iskustvu;

– dokaz o poznavanju rada na računaru u navedenim programima;

– potvrdu o poznavanju stranog jezika;

– dokaz o položenom vozačkom ispitu;

– uvjerenje o državljanstvu;

– izvod iz matične knjige rođenih.

 

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz oglasa ne mogu biti starija od tri mjeseca i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP„RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika – NE OTVARATI“

 

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat će biti u obavezi da, u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata, dostavi ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

                                                         V.D. DIREKTOR

Almina Kurić, dipl.pravnik

 

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.


RTV Jablanica28. Oktobra 2021.
RTJ-logo.jpg

1min672

Povodom Javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci (voditelj – spiker) koji je objavljen 7. oktobra 2021. godine, Nadzorni odbor JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica imenovao je Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos u sastavu:

 • Jasmin Buturović, dipl.pravnik
 • Edis Velagić, dipl.ekonomista
 • Elma Arfadžan, tehničar elektroenergetike

RTV Jablanica8. Oktobra 2021.
RTJ-logo.jpg

4min684

Broj:136/2021

Jablanica, 07.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (,,Službene  novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko- neretvanskom kantonu/županiji („Službene novine HNK“ broj:4/19), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII od 30.10.2006. godine, člana 23. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj:02-01/19 od 07.03.2019. godine, člana 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 03-01/20 od 28.02.2020. i Odluke Nadzornog odbora broj:04-01/21 od 06.10.2021. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci

 

– Voditelj- spiker………………………………………………………………………….1 izvršilac

 

Opis poslova:

– interpretira novinarske i druge tekstove, marketinške poruke,

– vodi žive ili snimljene emisije i programe (intervjue, diskusije, širok opseg govornih, muzičkih i kontakt programa),

– priprema specijalne programske sadržaje.

 

Opći uslovi:

– da je stariji od 18 godina,

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

– da kandidat nije kažnjavan.

 

Posebni uslovi:

– SSS, IV stepen stručne spreme, društveni ili tehnički smjer,

– 1 godina radnog iskustva u RTV djelatnosti,

– kreativnost, komunikativnost i sklonost timskom radu.

 

Potrebna dokumentacija:

 1. prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici www.rtvjablanica.ba i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž,
 2. diploma o završenoj SSS,
 3. potvrda o radnom iskustvu,
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 5. izvod iz matične knjige rođenih.

 

Potrebna dokumentacija, u originalu ili ovjerenim kopijama, dostavlja se lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP “RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – NE OTVARATI“

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog oglasa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija će obaviti intervju u prostorijama Preduzeća, a o terminu će biti obavješteni pismeno. Izabrani kanditat će biti obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                                        Direktor

Almina Kurić, dipl.pravnik

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.


RTV Jablanica10. Aprila 2020.
RTJ-logo.jpg

1min1205

Povodom Javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci (voditelj – spiker) koji je objavljen 18.marta 2020. godine, Nadzorni odbor JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica imenovao je Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos u sastavu:

 • Jasmin Buturović, dipl.pravnik
 • Edis Velagić, dipl.ekonomista
 • Elma Arfadžan, tehničar elektroenergetike

RTV Jablanica18. Marta 2020.
RTJ-logo.jpg

4min1335

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (,,Službene  novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko- neretvanskom kantonu/županiji („Službene novine HNK“ broj:4/19), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII od 30.10.2006. godine, člana 23. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj:02-01/19 od 07.03.2019.godine, člana 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj:03-01/20 od 28.02.2020 i Odluke Nadzornog odbora broj:04-01/20 od 09.03.2020. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme  u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci

 

– Voditelj – spiker…………………………………1 izvršilac

 

Opis poslova:

– interpretira novinarske i druge tekstove, marketinške poruke

– vodi žive ili snimljene emisije i programe (intervjue, diskusije, širok opseg govornih, muzičkih i kontakt programa)

– priprema specijalne programske sadržaje

 

Opći uslovi:

– da je stariji od 18 godina,

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

– da kandidat nije kažnjavan.

 

Posebni uslovi:

– SSS, IV stepen stručne spreme, društveni ili tehnički smjer

– 1 godina radnog iskustva u RTV djelatnosti

– kreativnost, komunikativnost i sklonost timskom radu

 

Potrebna dokumentacija:

 1. prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici www.rtvjablanica.ba i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž.
 2. diploma o završenoj SSS
 3. potvrda o radnom iskustvu
 4. uvjerenje o državljanstvu
 5. izvod iz matične knjige rođenih

 

Potrebna dokumentacija, u originalu ili ovjerenim kopijama, dostavlja se lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP “RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – NE OTVARATI“

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog oglasa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija će obaviti intervju u prostorijama Preduzeća, a o terminu će biti obavješteni pismeno. Izabrani kanditat će biti obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje  o nekažnjavanju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Direktor

Almina Kurić, dipl. pravnik

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE


RTV Jablanica27. Februara 2020.
RTJ-logo.jpg

1min1199

Na osnovu Odluke direktora broj: 33/2020 od 26.02.2020. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica objavljuje

O B A V I J E S T

Poništava se Javni oglas za popunu radnog mjesta voditelj – spiker, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci objavljen 25.2.2020. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici preduzeća – rtvjablanica.ba.
Eventualno pristigle prijave će biti vraćene kandidatima.Zadnje vijesti

1. Maja 2024.
10. Aprila 2024.
31. Marta 2024.