OGLASI/KONKURSI

RTV Jablanica24. Juna 2022.
RTJ-logo.jpg

4min51

Na osnovu člana  22. i člana 20a. Zakona o radu (,,Službene novine FBiH” broj: 26/16 i 89/18), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII od 30.10.2006. godine, člana 21. i člana 22. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-01/19 od 07.03.2019.godine, člana 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 03-01/20 od 28.02.2020. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-5/2022 od 06.06.2022. godine, v.d. direktor  JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

 

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

– Grafički dizajner………………………..1 izvršilac

 

Opis posla:

– prati moderna dostignuća dizajna, osmišljava ideje, dizajnira kompletnu grafiku i vizuelni identitet sadržaja emitovanog  na TV;

– izrada video špica, logotipa, džinglova, reklama;

– radi na unapređenju sveukupnog izgleda TV emisija, promotivnih sadržaja;

– održava informatičku opremu.

 

Uslovi:

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

– završen Fakultet za tehničke studije, smjer Grafičko inžinjerstvo i dizajn;

– 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

– poznavanje rada na računaru u programima za 3D modeliranje i video animaciju, programima za digitalnu obradu slika i  poznavanje rada u oblasti Web dizajna.

– poznavanje jednog stranog jezika;

– položen vozački ispit.

 

Uz kraću biografiju kandidati su obavezni dostaviti:

– popunjen obrazac prijave koji se može preuzeti na web stranici Preduzeća i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK;

– diplomu o završenom fakultetu;

– potvrdu o radnom iskustvu;

– dokaz o poznavanju rada na računaru u navedenim programima;

– potvrdu o poznavanju stranog jezika;

– dokaz o položenom vozačkom ispitu;

– uvjerenje o državljanstvu;

– izvod iz matične knjige rođenih.

 

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz oglasa ne mogu biti starija od tri mjeseca i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP„RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika – NE OTVARATI“

 

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat će biti u obavezi da, u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata, dostavi ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

                                                         V.D. DIREKTOR

Almina Kurić, dipl.pravnik

 

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.


RTV Jablanica28. Oktobra 2021.
RTJ-logo.jpg

1min225

Povodom Javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci (voditelj – spiker) koji je objavljen 7. oktobra 2021. godine, Nadzorni odbor JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica imenovao je Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos u sastavu:

 • Jasmin Buturović, dipl.pravnik
 • Edis Velagić, dipl.ekonomista
 • Elma Arfadžan, tehničar elektroenergetike

RTV Jablanica8. Oktobra 2021.
RTJ-logo.jpg

4min250

Broj:136/2021

Jablanica, 07.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (,,Službene  novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko- neretvanskom kantonu/županiji („Službene novine HNK“ broj:4/19), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII od 30.10.2006. godine, člana 23. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj:02-01/19 od 07.03.2019. godine, člana 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 03-01/20 od 28.02.2020. i Odluke Nadzornog odbora broj:04-01/21 od 06.10.2021. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci

 

– Voditelj- spiker………………………………………………………………………….1 izvršilac

 

Opis poslova:

– interpretira novinarske i druge tekstove, marketinške poruke,

– vodi žive ili snimljene emisije i programe (intervjue, diskusije, širok opseg govornih, muzičkih i kontakt programa),

– priprema specijalne programske sadržaje.

 

Opći uslovi:

– da je stariji od 18 godina,

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

– da kandidat nije kažnjavan.

 

Posebni uslovi:

– SSS, IV stepen stručne spreme, društveni ili tehnički smjer,

– 1 godina radnog iskustva u RTV djelatnosti,

– kreativnost, komunikativnost i sklonost timskom radu.

 

Potrebna dokumentacija:

 1. prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici www.rtvjablanica.ba i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž,
 2. diploma o završenoj SSS,
 3. potvrda o radnom iskustvu,
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 5. izvod iz matične knjige rođenih.

 

Potrebna dokumentacija, u originalu ili ovjerenim kopijama, dostavlja se lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP “RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – NE OTVARATI“

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog oglasa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija će obaviti intervju u prostorijama Preduzeća, a o terminu će biti obavješteni pismeno. Izabrani kanditat će biti obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                                        Direktor

Almina Kurić, dipl.pravnik

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.


RTV Jablanica10. Aprila 2020.
RTJ-logo.jpg

1min715

Povodom Javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci (voditelj – spiker) koji je objavljen 18.marta 2020. godine, Nadzorni odbor JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica imenovao je Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos u sastavu:

 • Jasmin Buturović, dipl.pravnik
 • Edis Velagić, dipl.ekonomista
 • Elma Arfadžan, tehničar elektroenergetike

RTV Jablanica18. Marta 2020.
RTJ-logo.jpg

4min906

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (,,Službene  novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko- neretvanskom kantonu/županiji („Službene novine HNK“ broj:4/19), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII od 30.10.2006. godine, člana 23. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj:02-01/19 od 07.03.2019.godine, člana 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj:03-01/20 od 28.02.2020 i Odluke Nadzornog odbora broj:04-01/20 od 09.03.2020. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme  u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci

 

– Voditelj – spiker…………………………………1 izvršilac

 

Opis poslova:

– interpretira novinarske i druge tekstove, marketinške poruke

– vodi žive ili snimljene emisije i programe (intervjue, diskusije, širok opseg govornih, muzičkih i kontakt programa)

– priprema specijalne programske sadržaje

 

Opći uslovi:

– da je stariji od 18 godina,

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

– da kandidat nije kažnjavan.

 

Posebni uslovi:

– SSS, IV stepen stručne spreme, društveni ili tehnički smjer

– 1 godina radnog iskustva u RTV djelatnosti

– kreativnost, komunikativnost i sklonost timskom radu

 

Potrebna dokumentacija:

 1. prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici www.rtvjablanica.ba i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž.
 2. diploma o završenoj SSS
 3. potvrda o radnom iskustvu
 4. uvjerenje o državljanstvu
 5. izvod iz matične knjige rođenih

 

Potrebna dokumentacija, u originalu ili ovjerenim kopijama, dostavlja se lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP “RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – NE OTVARATI“

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog oglasa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija će obaviti intervju u prostorijama Preduzeća, a o terminu će biti obavješteni pismeno. Izabrani kanditat će biti obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje  o nekažnjavanju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Direktor

Almina Kurić, dipl. pravnik

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE


RTV Jablanica27. Februara 2020.
RTJ-logo.jpg

1min667

Na osnovu Odluke direktora broj: 33/2020 od 26.02.2020. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica objavljuje

O B A V I J E S T

Poništava se Javni oglas za popunu radnog mjesta voditelj – spiker, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci objavljen 25.2.2020. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici preduzeća – rtvjablanica.ba.
Eventualno pristigle prijave će biti vraćene kandidatima.


RTV Jablanica25. Februara 2020.
RTJ-logo.jpg

2min743

Na osnovu člana  22. i člana 20a. Zakona o radu (,,Službene  novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica, člana 23. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Odluke Nadzornog odbora broj:2-1/2020 od 13.2.2020. godine, JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci

 

– Voditelj- spiker………………………………………………………………………….1 izvršilac

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

– SSS, IV stepen stručne spreme, društveni ili tehnički smjer

– 1 godina radnog iskustva u RTV djelatnosti

– kreativnost, komunikativnost i sklonost timskom radu

 

Opis poslova:

– interpretira novinarske i druge tekstove, marketinške poruke

– vodi žive ili snimljene emisije i programe (intervjue, diskusije, širok opseg govornih, muzičkih i kontakt programa)

– priprema specijalne programske sadržaje

 

Uz prijavu i kraću biografiju, na Oglas dostaviti:

– diplomu o završenoj SSS

– potvrdu o radnom iskustvu

– uvjerenje o državljanstvu

– izvod iz matične knjige rođenih

 

Prijave u originalu ili ovjerenim kopijama dostaviti lično ili na adresu:

JP “RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika – NE OTVARATI“

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija će obaviti intervju u prostorijama Preduzeća, a o terminu će biti obavješteni pismeno.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Direktor

Almina Kurić, dipl.pravnik