JAVNE NABAVKE

RTV Jablanica22. Maja 2020.
RTJ-logo.jpg

1min31
Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1. b) Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“  d.o.o. Jablanica, i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj:73-9/2020 od 21.05.2020.godine, u postupku javne nabavke audio –video opreme direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica je donio

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:73-9/2020 od 21.05.2020.godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1KP/20 – nabavka audio – video opreme, dodjeljuje se ponuđaču AVC doo Sarajevo, za ponuđenu cijenu 12.800,00 KM bez PDV-a.

 

Odluku možete preuzeti OVDJE.


RTV Jablanica6. Maja 2020.
RTJ-logo.jpg

1min90

JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica raspisalo je postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1KP/20 – Nabavka AV opreme, Obavještenje o nabavci broj:  3035-7-1-6-3-1/20 od 6.5.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 73-5/2020
Jablanica, 6.5.2020. godine

DIREKTOR
Almina Kurić, dipl. pravnik


RTV Jablanica13. Februara 2020.
RTJ-logo.jpg

1min116

Osnovni elementi zaključenog ugovora

 

UGOVOR O NABAVCI ROBA

 

 

NARUČILAC

 

JP “RTV  JABLANICA”d.o.o. Jablanica

 

ISPORUČILAC

 

“MAKSUMIĆ- KOMERC” d.o.o. Konjic

 

POSTUPAK NABAVKE

 

Direktni  sporazum

 

PREDMET UGOVORA

 

Nabavka  goriva za službena vozila

 

VRIJEDNOST NABAVKE

 

2.812,00 KM

 

ROK ISPORUKE

 

Sukcesivna isporuka, prema potrebama naručioca

 

BROJ I DATUM UGOVORA

 

7-3/2020 od 20.01.2020.