Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana  22. i člana 20a. Zakona o radu (,,Službene novine FBiH” broj: 26/16 i 89/18), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII od 30.10.2006. godine, člana 21. i člana 22. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-01/19 od 07.03.2019.godine, člana 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 03-01/20 od 28.02.2020. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-5/2022 od 06.06.2022. godine, v.d. direktor  JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

 

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

– Grafički dizajner………………………..1 izvršilac

 

Opis posla:

– prati moderna dostignuća dizajna, osmišljava ideje, dizajnira kompletnu grafiku i vizuelni identitet sadržaja emitovanog  na TV;

– izrada video špica, logotipa, džinglova, reklama;

– radi na unapređenju sveukupnog izgleda TV emisija, promotivnih sadržaja;

– održava informatičku opremu.

 

Uslovi:

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

– završen Fakultet za tehničke studije, smjer Grafičko inžinjerstvo i dizajn;

– 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

– poznavanje rada na računaru u programima za 3D modeliranje i video animaciju, programima za digitalnu obradu slika i  poznavanje rada u oblasti Web dizajna.

– poznavanje jednog stranog jezika;

– položen vozački ispit.

 

Uz kraću biografiju kandidati su obavezni dostaviti:

– popunjen obrazac prijave koji se može preuzeti na web stranici Preduzeća i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK;

– diplomu o završenom fakultetu;

– potvrdu o radnom iskustvu;

– dokaz o poznavanju rada na računaru u navedenim programima;

– potvrdu o poznavanju stranog jezika;

– dokaz o položenom vozačkom ispitu;

– uvjerenje o državljanstvu;

– izvod iz matične knjige rođenih.

 

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz oglasa ne mogu biti starija od tri mjeseca i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP„RTV Jablanica“d.o.o. Jablanica

Trg Oslobođenja bb

88420 Jablanica

sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika – NE OTVARATI“

 

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat će biti u obavezi da, u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti Odluke o izboru kandidata, dostavi ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

                                                         V.D. DIREKTOR

Almina Kurić, dipl.pravnik

 

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.