Otvorena javna rasprava o Nacrtu Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti Općine Jablanica

Obavještavaju se građani, privrednici i druga zainteresovana lica da je, u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća broj: 02-02-2060-6/23-32 od 05.10.2023. godine, utvrđen Nacrt Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti Općine Jablanica i određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 45 dana, zaključno sa 20.11.2023. godine

Centralna javna rasprava će biti održana u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u četvrtak, 16.11.2023. godine, sa početkom u 11 sati.

Nacrt Odluke je javno izložen i može se preuzeti u šalter Sali općine Jablanica kao i na web stranici općine Jablanica (www.jablanica.ba).

Prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt pomenute Odluke, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, svi zainteresovani mogu dostaviti Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove općine Jablanica, putem šalter sale općine Jablanica, šalter broj 1, zaključno sa 20.11.2023. godine.

NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja
i zajedničke poslove

Nacrt Odluke o radnom vremenu