Do 30.9.2019. revizija korištenja prava na dječiji dodatak  

Javna ustanova Centar za socijalni rad Jablanica nadležna je za poslove socijalne i dječije zaštite.

Iz pomenute Ustanove obavještavaju korisnike prava na dječiji dodatak da su, radi revizije korištenja prava, obavezni do 30. septembra u Centar dostaviti:

– kućnu listu

– uvjerenje o prebivalištu (CIPS) za sve članove zajedničkog domaćinstva navedene na kućnoj listi

– dokaze o prihodima za 2018. godinu (zaposleni korisnici prava na dječiji dodatak dostavljaju godišnji izvještaj o plaćama i drugim ličnim primanjima ili uvjerenje preduzeća o prosječnoj plaći za 2018. godinu, a nezaposleni korisnici uvjerenje Biroa rada)

– uvjerenje o procjeni vrijednosti motornog vozila, ukoliko su isto kupili nakon ostvarivanja prava na dječiji dodatak

Uz navedenu dokumentaciju, roditelji čija djeca pohađaju nastavu u srednjoj školi, obavezni su do 30.9.2019. godine dostaviti i uvjerenje o redovnom školovanju u šk. 2019./2020. godini, a roditelji čija su djeca upisana kao redovni studenti, obavezni su do 31.10. 2019. godine dostaviti uvjerenje o redovnom školovanju na visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2019./2020. godini.

Detaljnije informacije i uputstva o dostavljanju navedene dokumentacije, korisnici prava na dječiji dodatak mogu dobiti u JU Centar za socijalni rad Jablanica, pozivom na brojeve 036/753-170 ili 036/750-460 i putem maila jucs.jablanica@bih.net.ba.

Ukoliko potrebna dokumentacija ne bude dostavljena u navedenim rokovima, JU Centar za socijalni rad će prekinuti prava na dječiji dodatak.