Odredbe Odluke o komunalnom redu i komunalnoj higijeni općine Jablanica koje se odnose na čišćenje snijega

Odlukom o komunalnom redu i komunalnoj higijeni „Službeni glasnik općine Jablanica“ broj 4. od 5.07.2010. godine propisano je sljedeće:

Član 116.

Čišćenje snijega je obaveza svih preduzeća, samostalnih privrednika javnih ustanova i svih građana na području Općine Jablanica.

Član 117.

Uklanjanje snijega i leda sa javnih i saobraćajnih površina vrši pravno lice ovlašteno za poslove komunalne djelatnosti prema Programu i operativnom planu uklanjanja snijega. Program uklanjanja snijega donosi općinska služba nadležna za komunalne poslove najkasnije do 1. septembra tekuće godine za naredni zimski period. Operativni plan uklanjanja snijega i leda donosi pravno lice ovlašteno za poslove komunalne djelatnosti, a najkasnije do 1. novembra za nastupajuću zimsku sezonu. Planom se određuju prioriteti čišćenja snijega i leda ( školske ustanove, zdravstvene ustanove, prilazi javnim ustanovama, i dr….). Pravno lice ovlašteno za poslove komunalne djelatnosti je dužno redovno obavještavati Komunalnu inspekciju i organ PU odgovoran za bezbjednost saobraćaja o stanju javnih i saobraćajnih površina, te o mjerama preduzetim za izvršenje plana zimskog održavanja javnih i saobračajnih površina za vrijeme dok postoje nepovoljni vremenski uslovi.

Član 118.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih zgrada dužni su očistiti od snijega i leda trotoar ispred stambenih i poslovnih prostorija i u krugu upotrebnog zemljišta objekta, a zatim snijeg sakupiti sa trotoara prema ulici na takav način da se omogući nesmetan saobraćaj i prolaz pješaka i vozila. U ulicama gdje ne postoje izgrađeni trotoari i gdje ne postoji prostor određen za trotoar, snijeg se mora očistiti sa kolovoza/saobraćajnice i pristupa stambenim i poslovnim zgradama. Vlasnici objekata koji su izgrađeni u prostoru obuhvaćenim regulacionim planom, uz ulice dužni su na istim imati snjegobrane..

Član 119.

Uklanjanje snijega s trotoara i posipanje trotoara ispred zgrada u izgradnji ili ispred zgrade na kojoj se izvode građevinski radovi, vrši izvođač radova.

Član 120.

Uklanjanje snijega i leda sa slivnika i održavanje slivnika u ispravnom stanju vrši komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju.

Član 121.

Snijeg, led i ledenice sa krovova stambenih, stambeno-poslovnih zgrada a u cilju zaštite prolaznika, sigurnosti stanara ili same zgrade uklanjaju vlasnici ili korisnici tih zgrada preko upravitelja zgrada kome je dato povjerenje na održavanje. Snijeg, led, ledenice sa poslovnih zgrada uklanjaju njihovi korisnici. Skinuti snijeg, led ili ledenice sa krovova mora se ukloniti tako da ne ometa saobraćaj na saobraćajnici i pješačkim stazama.

Član 122.

Zabranjeno je:

  1. Iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašte i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare.
  2. bacanje snijega ispred zgrade na ulicu,
  3. zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i šahtova,
  4. parkiranje vozila na saobraćajnicama uz trotoare i nad slivnicima i šahtovima, ukoliko su kolovoz i trotoari tako očišćeni od snijega i leda da omogućuju normalno odvijanje saobraćaja i prolaz pješaka.
  5. sankanje i klizanje na ulicama koje nisu određene za ove svrhe
  6. oštečivanje površina sa kojih se vrši uklanjanje snijega, leda ili ledenica.