Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Sl. novine HNK“ broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-02-2911-6/06-XXII, člana 13. Pravilnika o radu JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 02-01/19, 03-01/20 i Odluke Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica broj: 04-01/2023, direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 6 mjeseci

 

 • Novinar ………………………………. 1 izvršilac

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 • prati dnevne događaje i učestvuje u predlaganju, pripremi i montaži priloga za sve vrste emisija;
 • kontaktira sa izvorima informacija i vodi računa o raznovrsnosti priloga;
 • priprema, uređuje i montira priloge i emisije;
 • učestvuje u pripremi, snimanju i montaži reklamnih poruka;
 • kreira i montira „Video strane TV Jablanica“;
 • po potrebi obavlja poslove realizatora programa, voditelja i reportera;
 • obavlja i druge poslove koje mu stavi u nadležnost glavni i odgovorni urednik i direktor preduzeća.

 

Uslovi:

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

 • VSS-VII stepen ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja društvenog  smjera;
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • položen vozački ispit za vozača „B“ kategorije.

Kandidati su obavezni dostaviti:
– popunjen obrazac prijave koji se može preuzeti na web stranici Preduzeća – www.rtvjablanica.ba;
– diplomu o završenom fakultetu;
– potvrdu o radnom iskustvu;
– dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije;
– uvjerenje o državljanstvu;
– izvod iz matične knjige rođenih.

 

Napomene:
Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica  HNK-a („Sl. novine HNK“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22) prednost pri zapošljavanju imaju lica propisana članom 1. ovog Zakona, ukoliko uz prijavu dostave dokaz o istom.

Sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju Komisija za izbor kandidata će provesti pismeni i usmeni ispit na koji će biti pozvani telefonskim putem na kontakt telefon upisan na prijavi kandidata.

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.

Samo izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenja i druge isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz oglasa ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijava na javni oglas, sa potrebnom dokumentacijom, se dostavlja preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica
Trg Oslobođenja bb
88420 Jablanica
sa naznakom „Javni oglas za prijem radnika – NE OTVARATI“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:
Dostavljena dokumentacija prijavljenih kandidata se ne vraća.

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica

Broj: 178/2023
Jablanica, 02.11.2023. godine

 

DIREKTOR

Almina Kurić, dipl. pravnik

 

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen u skladu s Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK

 


Zadnje vijesti

1. Maja 2024.
10. Aprila 2024.
31. Marta 2024.